در جدیدترین فعالیت‌های مجموعه‌ی باغ نمونه شهریار،‌ گزارش رسید که پی کنی دیوار‌های کل انجام شد و این مرحله نیز با موفقیت به پایان رسید. شما می‌توانید تصاویر مربوط به این مرحله را در زیر مشاهده کنید:

فهرست